Slagkracht

Go-Win

Gezond Oud worden in Nederland, een interventie voor 55+ migrantenouderen

​​​​​

In 2023 heeft Indigo preventie in opdracht van de gemeente Rotterdam de interventie GO-WIN: Gezond Oud Worden In Nederland, uitgevoerd.

Mevrouw E. was een van de deelnemers.

Zij is enkele jaren geleden plotseling weduwe geworden. In de GO-WIN cursus kwam ze tot het inzicht dat ze zichzelf na het overlijden van haar man is gaan verwaarlozen en naar ‘andere dingen’ is gaan zoeken om de pijn niet meer te voelen. Door de GO-WIN cursus leerde ze beter voor zichzelf te zorgen; ze ontbijt nu elke dag én heeft haar huisarts bezocht. Maar ook heeft mevrouw E. geleerd realistischer en positiever te denken. Mevrouw durft zich nu meer open te stellen voor contacten met anderen en ervaart hierdoor nu meer welbevinden.

Bovenstaand voorbeeld is illustratief voor de resultaten die we behalen met de cursus GO-WIN.

Onderstaand nog meer mooie resultaten, maar eerst enige informatie over GO-WIN, en waarom deze interventie nodig is?

Wat is GO-WIN?

GO-WIN is een preventieve groepsinterventie voor ouderen (55+) met een migratieachtergrond en een lage sociaal economische status (SES) die verminderd welbevinden ervaren, minder eigen regie ervaren en een verhoogd risico lopen om eenzaamheidsgevoelens te ontwikkelen.

De GO-WIN groepscursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na zes weken. Trainers gebruiken ervaringsgerichte werkvormen, beeldmateriaal, rolmodelverhalen en thuisopdrachten. Deelnemers werken aan de verbetering van hun zelfmanagementvaardigheden zoals initiatief nemen, positief perspectief ontwikkelen, self-efficacy, hulpbronnen uitbreiden en passen deze toe op de vijf domeinen van welbevinden, weergegeven in de GO-WIN schijf. Met GO-WIN ontdekken deelnemers dat ze zelf regie kunnen voeren op hun eigen leven, passen dit toe en zijn zij beter voorbereid om Gezond Oud te Worden In Nederland. 

Waarom is GO-WIN nodig?

Eenzaamheid en minder goede (psychische) gezondheid komen beduidend vaker voor onder ouderen met een migratieachtergrond. Dat deze ouderen (een vergroot risico op) een laag welbevinden hebben én beperktere zelfmanagementvaardigheden hebben blijkt bijvoorbeeld uit:

* Het vaker voorkomen van psychische klachten als angst en depressie. In 2015 had 45% van de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse 65-plussers in de vier grote steden in Nederland (G4) matige of ernstige psychische klachten;

* De slechtere lichamelijke gezondheidssituatie en ziekten die op jongere leeftijd optreden dan bij Nederlandse leeftijdgenoten;

* Het vaker ervaren van eenzaamheidsgevoelens; Tineke Fokkema (hoogleraar Ageing, Families and Migration op de Erasmus Universiteit Rotterdam) e.a. signaleren dat (ernstige) eenzaamheid tot twee keer zo vaak voorkomt bij oudere migranten, met name bij oudere Turken en Marokkanen, dan bij oudere autochtone Nederlanders.

Tot voor kort was er geen interventie die dit probleem aanpakte. Daarom heeft Indigo Preventie een aantal jaar geleden de GO-WIN interventie ontwikkeld. GO-WIN is geïnspireerd op de GRIP & GLANS groepscursus, maar kenmerkt zich door maatwerk en een cultuursensitieve aanpak waarin samenwerking met sleutelpersonen uit migrantengemeenschappen cruciaal is.

De resultaten

In 2023 heeft Indigo Preventie in samenwerking met getrainde sleutelpersonen uit verschillende migranten gemeenschappen zeven maal de cursus uitgevoerd en daarmee 94 ouderen met een migratieachtergrond bereikt.

Deelnemers hebben op twee momenten een vragen­lijst ingevuld: voor aanvang van de cursus en tijdens de terugkombijeenkomst na zes weken. De vragenlijst bestond uit 20 vragen met schalen voor zelfmanage­ment, positieve geestelijke gezondheid, emotioneel welbevinden, sociaal welbevinden en psychologisch welbevinden. Op alle schalen verbeteren de scores van de deelne­mers.

De grootste stijging zien we op het vlak van emotioneel en sociaal welbevinden en positieve geestelijke gezondheid, bij deze laatste is de stijging significant op 5% niveau. Het emotioneel welbevinden stijgt ruim 12%. De zelfmanagementvaardigheden stijgen circa 15%.  

En, ook belangrijk: deelnemers zijn (zeer) tevreden over de cursus en de trainers, ze waarderen de cursussen met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9. Allemaal resultaten waar we trots op zijn!

Meer weten over GO-WIN? Kijk op Cursus GO-WIN veelbelovend: een fijner leven voor migranten 50+’ers | Indigo (indigowest.nl) of neem contact op met Maria Smedts m.smedts@indigorijnmond.nl