Nieuws

Nieuws van Indigo

06 april 2023

politie+en+ggz+200.jpg

Afgelopen jaar hebben Indigo Preventie Rijnmond, Politie Rijnmond en het Politie GGZ programma (PGP) van Antes samen het project ‘Aan de slag met suïcidepreventie in de wijk’ uitgevoerd. Een ervaringsdeskundige, cliënt en een familie ervaringsdeskundige participeerden in het project. In een voorgaande pilot was onderzocht of SuNa (Suïcidepoging Nazorg programma) ook preventiever ingezet kon worden voor mensen met suïcidale gedachten i.p.v. na een suïcidepoging. Dit bleek goed mogelijk.

Ons doel van dit project was onderzoeken of de SuNa methodiek voor kwetsbare inwoners in de wijk, in Rotterdam Rijnmond uitvoerbaar is voor politie, PGP en Indigo én of de aanpak een meerwaarde heeft op de huidige werkwijze.

De aanpak

De aanpak was als volgt: wijkagenten melden inwoners waarbij ze een ‘niet pluis’ gevoel hadden. Een medewerker van het PGP voerde samen met de wijkagent een huisbezoek uit. Na beoordeling door het PGP werden de inwoners met suïcidale gedachten waarbij geen spoedzorg nodig was, aangemeld bij het SuNa team voor ondersteuning. De casemanager van het SuNa team neemt contact op met de cliënt, kijkt samen met de client wat er nodig is en indien gewenst leiden zij de cliënt toe naar hulp of ondersteuning. Tevens is er aandacht voor de naasten.

Met het SuNa programma werken we aan het voorkomen van maatschappelijk uitval en gaan we stigma tegen. SuNa werkt normaliserend, werkt zonder diagnoses, stelt de vraag van de cliënt centraal en geeft deze de regie. Dit werkt empowerend en vergroot de veerkracht.

Verder leveren we een bijdrage aan het verminderen van stigma door met professionals in de wijk het gesprek over suïcidaliteit aan te gaan.

Resultaat

Wij hebben ons doel deels behaald; het SuNa programma is ook uitvoerbaar gebleken in andere gebieden en alle betrokkenen ervaren een meerwaarde bij de aanpak. Het aantal bereikte mensen met suïcidale gedachten is echter minder dan verwacht, namelijk acht in plaats van twintig mensen. 

Zodra duidelijk werd dat er minder mensen dan verwacht werden aangemeld, is er extra ingezet op signalering en communicatie. Er is onder andere een query ontwikkeld waarmee alle politiemeldingen werden gecheckt. Dit resulteerde in een verdubbeling van het aantal mensen die bij het SuNa team werden aangemeld.

Conclusies

  • Het SuNa programma inzetten bij mensen met suïcidale gedachten heeft een meerwaarde. De aanpak is aanvullend aan de bestaande hulpverlening doordat het laagdrempelig is en zonder wachtlijst waardoor cliënten sneller ondersteuning krijgen. Door de vroegtijdige inzet van Suna casemanagement hebben we mogelijk enkele suïcidepogingen voorkomen.
  • De preventieve aanpak van programma SuNa is ook in nieuwe gebieden uitvoerbaar voor

zowel politie en politie GGZ programma (PGP) en het SuNa team. Van de cliënten komt 2/3 uit gebieden waar geen pilot heeft plaatsgevonden.

  • De inzet van ervaringsdeskundigen heeft een meerwaarde. Naast dat zij een rolmodel zijn en mensen hoop bieden kunnen zij bij cliënten ‘net die snaar raken’ waardoor deze zich nog beter begrepen voelen en de drempel naar verdere hulp lager wordt.
  • Met deze pilot is suïcidepreventie steviger neergezet in de regio Rijnmond en zijn er eerste verbindingen gelegd met het nieuwe gemeentelijk Meldpunt “Zorgen om een ander”.
  • De bereikte doelgroep lijkt op enkele punten anders dan de doelgroep na een suïcidepoging. Analyse van de cijfers laat zien dat we procentueel meer mannen bereiken dan met het SuNa programma en dat de bereikte groep de weg naar de GGZ nog niet gevonden had.
  • Implementatie van de werkwijze binnen de politie is nog niet voltooid. Dit heeft deels te

maken met zwaar belaste agenten, maar ook de onduidelijke situatie over vervolgfinanciering waardoor de regionale projectleider Personen met verward gedrag (Pmvg) tijdelijk stopt met implementeren van het project.

  • Professionals in de wijk zijn handelingsverlegen wanneer het mensen met suïcidale

gedachten betreft en daar willen zij graag scholing over. Praten over eigen opvattingen over suïcidaliteit en stigma is moeilijker.

Aanbevelingen

De aanpak continueren ondanks dat structurele financiering nog niet rond is. Momenteel onderzoekt Indigo samen met een zorgverzekeraar hoe tot een innovatieve zorgprestatie te komen voor Sumona. De gemeente Rotterdam is betrokken bij de gesprekken. De verwachting is dat er structurele financiering geregeld kan worden. Dan de aanpak verder implementeren bij de politie.

Projectgroep met politie (regionale projectleider Personen met verward gedrag), Politie GGZ Programma (Antes) en SuNa (Indigo) behouden. Mogelijk kan de projectgroep in de toekomst opgaan in de bestaande overlegstructuur met de ziekenhuizen en andere partijen.

De werkwijze uitbreiden met het onderdeel monitoring uit de Sumona aanpak (Sumona - Suïcidepreventie, monitoring en nazorg)  Nu was de aanpak enkel SuNa casemanagement. Met monitoring kan een jaar lang op vaste tijdstippen ‘vinger aan de pols’ worden gehouden. Verder is het aan te raden de inzet van ervaringsdeskundigheid te continueren. .

Samen met partijen in de wijk verkennen hoe het stigma t.a.v. suïcidaliteit bespreekbaar kan worden gemaakt. Daarbij kan deskundigheidsbevordering t.a.v. suïcidepreventie bij professionals en vrijwilligers in de wijk behulpzaam zijn. Scholing kan bv met de Mental Health First Aid (MHFA) training of met een scholing gericht op suïcidepreventie.

Meer weten?

Behoefte aan een workshop m.b.t. signaleren en bespreken van suïcidale gedachten en/of gedrag? Of samen met ons werken aan preventie van suïcide? Neem contact op met Maria Smedts via m.smedts@indigorijnmond.nl.